Начало Относно картините Направления в живописта
Направления в живописта

Всяко време заслужава своето изкуство и всяко изкуство - своята свобода!

Изкуството е динамичен, многопосочен, непрекъснато развиващ се процес. В хода на неговата история възникват многообразни художествени стилове, течения и направления - някои от тях отмират, други продължават да се дообогатяват и развиват. Често те нямат ясно изразени граници, плавно преминават от едно в друго или си противодействат. Много от художествените стилове съществуват едновременно и се развиват паралелно. 

Готика - произхожда от италианското "gotico" - "непривичен, варварски". Готиката е период в Средновековното изкуство, обхващащ почти всички области на културата и развиващ се в Западна, Централна и отчасти - Източна Европа. Датиран е ок. XII до XV в. Готическото изкуство е култово по предназначение и религиозно по тематика - то обслужва мирогледа на християнската религиозна система, В процеса на своето развитие се подразделя на ранна, развита и късна готика.

Неоготика - популярна е и като "Викторианска Готика". Възниква през 40-те години на XVIII в. в Англия. В началото на  XIX в. стилът има изключително много почитатели, които се стремят към възраждане на средновековните форми

Ренесанс - XIV - XIV в. - произхожда от френски, "Renaissance" - "Възраждане". Основни негови характеристики са ретроспективата, възвръщането назад, към ценностите и формите на гръцката и римската Античност, развитие на линейната перспектива в живописта и осъществяване на приемственост и конструктивност между Средновековието и Ренесанса. За основоположник на Ренесанса се смята Джото.

Неоренесанс - възниква в Западна Европа през XIX в. Възползва се от достиженията на италианското изкуство от XVI в. и формите на Ренесанса. Изключително влияние неоренесансът придобива през периода 1870 -1890 г. в Австрия, след което постепенно се измества от необарока.

Маниеризъм - XVI в. - Наименованието произхожда от италианското "maniera" - "стил маниер", което нерядко се употребява и в смисъла на "фин, изтънчен, елегантен стил". Развива се като продължение на Зрелия Ренесанс. Стилистиката на Маниеризма е силно повлияна от естетическите идеали на Леонардо Да Винчи, Рафаело Санти и Микеланджело. Маниеризмът поставя акцент върху композиционното напрежение и отхвърля ренесансовите представи за баланс, хармония и стабилност.

Караваджизъм - XVI- XVII в. - направление в европейската живопис, създадено от последователите на Караваджо. Характеризира се с повишено усещане за материалност, изразителен контраст, рязкост при преходите между светлината и сянката, подчертана реалистичност на художественото изображение.

Барок - XVII - XVIII в.- произлиза от италианското "baroco" и в най-общ смисъл означава "стилът на летящите хора". Характеризира се с тежест, пищност, богата орнаментика, подчертана емоционалност, неестественост на движенията, акцент върху детайла.

Необарок - популярен е още като "втори барок" или "нов барок". Носи в себе си характеристиките на същинския барок, но периодизацията му не е в пряка връзка с времето на неговото съществуване и развитие. Стилът става изключително популярен след 1880 г. и се възприема като проява на историцизма, който заменя класицизма. В по-късния си етап на развитие необарокът съжителства със стила ар нуво, над когото оказва особено силно влияние. 

Историзъм - базира се на концепцията за историческата детерминираност на човешката личност и на нейното развитие като неотменна част от културния процес и връзките му с народните традиции. Според последователите на историзма, човешките институции като език, изкуство, религия или държава са динамични и са предмет на постоянни промени.

Нов историцизъм - развива се през 80-те години на ХХ в. Може да бъде разглеждан като постмодерно отвъдатлантическо продължение на културния материализъм. Концепциите на новия историцизъм са вдъхновени от марксизма, но привържениците му се стремят да заемат по-нюансирана гледна точка като гледат на изкуството не просто като исторически детерминирано и класово относимо, но интерпретират отношението му към социума в по-обобщена форма.

Ар нуво - нувизъм, Виенски сецесион

Рококо - XVIII в. - произхожда от френското "rocaille"  - раковина. 

Романика - причислява се към Западноевропейската Средновековна култура. Романското изкуство започва своето развитие в началото на XI в. и продължава до края на XII в. като постепенно преминава в готика. Наименованието произхожда от името на Рим - "Roma", с което се указва сходството с римската архитектура. За първи път се появява сюжетът "Пиета" - мъртвият Христос в скута на Дева Мария и оплакващата го Богородица.

Романтизъм - к.XVIII - н.XIX в.

Неокласицизъм - к.XVIII - н.XIX в.

Класицизъм -  пвъзниква през XVII в. в Западна Европа в резултат на разочарованието от възможностите на хуманистичния идеал за един по-добър живот в един по-красив свят, от многобройните разрушителни войни, от стремежите на Испания и Великобритания да колонизират света. Класицизмът си поставя за цел да разобличи обществените пороци и да даде ясни примери за подражание.

Сантиментализъм - възниква в средата на XVIII в. в Англия. Доминантно присъствие има емоцията, а обект на творческо пресъздаване е обикновеният човек.

Ампир - стил в архитектурата и изкуството, който се поражда в началото на XIX в. във Франция. Произхожда от френското "empire" - " империя". Негов подбудител е Наполеон.

Сталински ампир - възниква през 1930 г. в Русия като реплика на Западноевропейския ампир с цел заличаване достиженията на конструктивизма.

Динамичен конструктивизъм - от лат. "constructio"- "изграждане". Възниква през1920г.

Луминизъм - възниква през XIX в. в резултат на движенията за опознаване на Американския Запад (Хъдсън ривър и Роки маунтин). За негови основоположници се смятат Алберт Бийрщат и Томас Моран. Стилът се характеризира с изобразяване на пейзажи с помощта на много ярка светлина с цел постигане на подчертано романтично художествено внушение. 

Парсуна - наименованието произхожда от латинското "persona"- "личност, особа". Възниква като естествен резултат на прехода от култова иконографска живопис към кавалетна светска живопис.

Майолика - изделия от керамика и порцелан - портрети, барелефи, иконически изображения, домакински съдове, скулптури и др. Причислявя се към декоративно-приложните изкуства, но някои от образците на майоликата се доближават по-скоро до монументално-пластичните изкуства.

Капричио - произхожда от италианското "capriccio"- "произволен, случаен". Основоположник е италианският художник Giovanni Paolo Panini. Интерпретира се като "каприз, прищявка" - авторът не се подчинява на установените форми, а залага на случайността; подвластен е на променливи настроения, разчита на оригиналност и контрастност на сюжета.

Лучизъм - направление в руското изкуство, характеризиращо се с използването на различни светлинни спектри.Възниква ок. 1910 г. и по своята същност е абстрактно изкуство. За основоположник се смята М.Ф.Ларионов.

Пуризъм - възниква през 1918 г., когато се появява неговият манифест - "След кубизма" на А.Озанфан и Льо Корбюзие. Естетиката на пуризма води началото си от кубизма и е свързана с рационализма. Тя успява по свой специфичен начин да интерпретира взаимовръзката между изкуството, архитектурата и новите форми на дизайна.

Набизъм - последователите на набизма се считат за художници-бунтари. Те са постимпресионисти и илюстратори, които оказват влияние върху графичното изкуство от края на XIX в. Наименованието произхожда от еврейското "наби", което е семантичен аналог на "пророк". Набистите се смятали за "посветени" хора; те наричали студиото си "егастерий" и в края на своята кореспонденция изписвали "E.T.P.M.V. et M.P. (" En ta paume, mon verba et ma paume.", което означава "В дланта на твоята ръка, моята дума и моята ръка". 

Йероглифен / калиграфски абстракционизъм - течение в абстрактната живопис, в основата на което стоят симулационни техники на Източната калиграфия (изкуство за красиво писане).

Формализъм - течение в изкуството, което се характеризира с афинитет към формата.

CoBrA (или COBRA) - сричкова абревиатура на наименованието на течение в авангардното изкуство, което възниква и се развива в средата на ХХ в.

Стукизъм - представя фигуративното изкуство като контрапункт на концептуалното. Възниква през 1999 г. във Великобритания и за кратко време печели многобройни последователи в цял свят. Най-изтъкнатите негови представители са Били Чайлдиш и Чарлс Томсън.

Летризъм - наименованието произхожда от английски - "letter"- "писмо, съобщение". Представлява направление в модернизма, възникнало във Франция през 1946 г..

Реализъм - XIX в.

Критически реализъм - 

Социалистически реализъм - 

Хиперреализъм - произхожда от английското "Hyperrealism" - "свръхреализъм". Други популярни наименования са фотореализъм, студен реализъм, суперреализъм, радикален реализъм. Като направление в изкуството съчетава в себе си характеристиките на подчертано натуралистичното изображение, точно, безпристрастно, с афинитет към отчуждението и липса на емоционалност в художествените интерпретации. Възпроизвеждането на обективната реалност се свежда до пресъздаване спецификите на фотографията с нейния технологичен, "механичен" характер.

Метареализъм - художествено - интелектуално течение в изкуството, станало особено популярно между 70-те и 90-те години на ХХ в. в Руската култура.

Натурализъм - XIX в.

Костумбризъм - наименованието произлиза от испански, "costumbre, costumbrismo"- "нрав, обичай" Представлява правдиво, реалистично, точно пресъздаване на обективната действителност и човешкия бит. Възниква през XIX в. в Испания и страните от Латинска Америка. В основата му стои лайтмотивът за повдигане на националния дух и самосъзнание.

Символизъм - възниква в края на ХIХ в. във Франция и Белгия като порицание на реализма и натурализма. В основата му стои концепцията за символа като атрибут на универсалните аналогии.

Ванитас - най-изразително присъствие жанрът има в културната история на Фландрия и Холандия от XVI - XVII в. - времето на контрареформацията.

Гохуа - традиционна китайска живопис. Диференцира се на две основни направления: гунби ("старателна четка") и сеи ("предаване на идеите").

Веризъм - произхожда от италианското "verismo, vero" - "истина". Поражда се през втората половина на XIX в. Стреми се към реалистично пресъздаване на обективната действителност и за отправна точка се взима живота на обикновените хора. В Испания и страните на Латинска Америка направлението е популярно като "кострумбизъм". 

Анахронизъм - представлява погрешно свързване на предмети или явления от една епоха с друга, в която те не се срещат. В основата на анахронизма стои нещо, противоречиво на времето си.

Парахронизъм - изкуство, изпреварващо времето си -  обектът все още не е развит, не са налице такива понятия, не са формулирани изрази в езика за него, няма такава технология, все още не е възникнала аналогична философска система.

Импресионизъм - XIX в.

Неоимпресионизъм - 

Интимизъм - от фр."intime" и от латинското "intimus" - "най-дълбок, съкровен, вътрешен". Разновидност на жанровата живопис, получила развитието си в картините на художниците-неоимпресионисти Пиер Бонар и Едуард Вюйар.

Постимпресионизъм - к.XIX - н.XX в.

Клоазонизъм - специфичен стил в постимпресионистичната живопис,характеризиращ се с използването на плоски форми, отделени с черен контур. Наименованието е въведено през 1888 г. от Едуард Дюжарден. То е производно на техниката "клоазоне", при която телена форма се запълва със стъклен прах и се изпича. Повечето автори, работещи в духа на клоазонизма, определят изкуството си като "синтетично". "Жълтият Исус" (1889г.) на Пол Гоген е сред най-ярките образци на клоазонизма.

Поантилизъм - к. XIX - н.XX в

Експресионизъм - к.XIX - н.XX в.

Модернизъм - к.XIX - н.XX в.

Постмодернизъм - 

Абстракционизъм - н.ХХ в. - произхожда от латинското "abstractio", което е семантичен аналог на "нещо отвлечено". Като направление в изкуството абстракционизмът отказва доближаването до действителните форми в живописта и скулптурата. Неговите цели са постигане на хармония и създаване на разнообразни асоциации у съзерцателя с помощта на геометрични форми и специфичен колорит. Най-ярки негови представители са Василий Кандински и Пабло Пикасо.

"Синият конник" - в основата на творческото обединение стоят любовта на Кандински и Франц Марк към конете и синия цвят.

Лирически абстракционизъм - популярен е и като "психологически абстракционизъм". Основният акцент в направлението е пресъздаването на емоционалното състояние на автора, игнорирайки всички характеристики на натурата и обективната реалност. 

Геометричен абстракционизъм - студен абстракционизъм, логическа абстракция, интелектуален абстракционизъм. Пресъздава статични, устойчиви, "субстанционални" състояния на обективната действителност, посредством използването на геометрични форми и линии.

Постживописна абстракция - направление в абстрактната живопис, специфична разновидност на геометричния абстракционизъм.

Ташизъм - от фр."tachisme, tache"- "петно". Специфична разновидност на абстрактното изкуство - счита се за европейска реплика на американския абстрактен експресионизъм. 

Живопис на цветното поле - популярна е и като "абстрактна живопис на големите плоскости". Разновидност на абстрактния експресионизъм.

Районизъм - н.ХХ в. - съотнася се към абстракционизма. Най-виден негов представител е Гийом Аполинер.

Супрематизъм - разновидност на геометричния абстракционизъм. Възниква през 1913 г. Негов основоположник е Казимир Малевич.

Неопластицизъм - Пийт Мондриан.

Кубизъм - к.XIX - н.XX в.

Дадаизъм - к.XIX - н.XX в.

Сюрреализъм - к.XIX - н.XX в.

Авангардизъм - к. XIX - н.XX в. - наименованието произхожда от френското "avant - garde", което е семантичен аналог на "преден, водещ отряд". Авангардизмът отхвърля традиционните форми и представи и се стреми към изграждането на нови естетически концепции и развитие на художествените изразни средства.

Фовизъм - н.ХХ в. - произхожда от френското " fauves" - "диви зверове, див свят". Негов виден представител е Анри Матис. Отличава се с изразителни експериментаторски настроения, но им липсва ясно изразената доктрина или организаторска цел. За фовизма е характерно рязко обобщение на пространството и обема, свеждане на формите до прости очертания, отказ от светлооттенъчна моделировка.

Акционизъм - произхожда от английското "action art" - "изкуство на действието". То се развива през 60-те години на ХХ в. като течение в авангардното изкуство. Виден негов представител е Джаксън Полък. Акционизмът се стреми към премахване на границите между реалността и изкуството (пърформанс, евент и др.)

Футуризъм - наименованието произхожда от латинското " futurum"- бъдеще. Възниква през първото десетилетие на ХХ в. в почти всички европейски страни. 

Унанимизъм - възникнал в началото на ХХ в. Произхожда от френското "unanimisme".

Наивизъм - XX в.

Oп-Арт - сричкова абревиатура на английското "Optical Art"(Op-Art) - "оптично изкуство". Базира на използването на оптични илюзии. Определя се като абстрактно изкуство, подвластно на емоцията.

Кинетизъм - възниква през 50-те години на ХХ в. За основоположник се смята Виктор Вазарели. 

Поп-Арт - 

Арт Информел - абстрактно изкуство, специфична разновидност на американския абстрактен експресионизъм. Съществува паралелно с ташизма и изкуството на действието. Разпространено е през 1950 - 1960 г. 

Карнавализъм - възниква в Русия и е в апогея си през периода 1970-1980 г. В основата си е компилативен жанр, съставляван от карикатура и сюрреализъм. 

Концептуализъм - 

Академизъм - 

Статията е в процес на разработване!

 

 

Рекламa

Последни творби

Синьо огледало

News image

"Очистих се, защото направих добро на най-лошия."  /Елин Пелин, "Огледалото на свети Христофор"/ "Огледало, отразяващо всекиму своето." /Йеронимус Бош/  В митологичната система на древните българи огледалото е един от...

Последни картини | Ваня Никитова | Tuesday, 1 August 2017

Продължава...

More in: Последни картини

100%
-
+
1
Show options
"Свещеният хляб"

0.00 Лв.
Таликтрум / Обичниче
Таликтрум / Обичниче
150.00 Лв.
"Синьо огледало"

275.00 Лв.
"Сънят на пеперудата"

280.00 Лв.
Азиатски натюрморт
Азиатски натюрморт
0.00 Лв.
Св. Трифон Зарезан
Св. Трифон Зарезан
280.00 Лв.

Чудотворна Богородица
Чудотворна Богородица
140.00 Лв.

Разпятие Христово
Разпятие Христово
280.00 Лв.
Св. Андрей
Св. Андрей
60.00 Лв.

Христос Вседържител
Христос Вседържител
150.00 Лв.

Каменното цвете
Каменното цвете
300.00 Лв.

Настроение
Настроение
330.00 Лв.

Триумфът на люляка
Триумфът на люляка
800.00 Лв.

Пейзаж „Хармония”
Пейзаж „Хармония”
800.00 Лв.

С дъх на орхидеи
С дъх на орхидеи
550.00 Лв.

Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на бисквитки.