Начало Относно картините Интерпретативният аспект в живописта
Интерпретативният аспект в живописта

Интерпретативният аспект в живописта се занимава с тълкуване и разясняване съдържанието на обектите и явленията с цел тяхното правилно разбиране. Интерпретацията е исторически детерминиран процес - съдържанието се видоизменя, съобразно повелите на историческата действителност и моралните устои на съвремието. Процесът на интерпретиране притежава изразителни субективни характеристики - занимаващият се с тълкуването трябва да притежава задълбочени познания за изследвания предмет или явление, както и за неговия контекст. 

Интерпретативният аспект в живописта е тясно свързан с понятията "херменевтика" и "екзегетика". В етимологичен аспект наименованието "херменевтика" произхожда от гръцкото "hermeneuein", "hermeneia", което е семантичен аналог на "тълкуване", "разясняване", "обяснение" и я определя като теория на интерпретацията. Една голяма част от "Органон", сборника по естетика на Аристотел, е озаглавена "Peri hermeneias" - "За интерпретацията" . Счита се, че наименованието се свързва с името на Бог Хермес, който притежава функциите на медиатор между боговете и хората, натоварен със задачата да уведомява и разяснява техните повели и бъдещи намерения. В Средновековието херменевтиката е дял Теологията, който акцептира, че разбирането е осмисляне на различни гледни точки, чрез които изследователят опознава не само дадена богословска творба, но и самия себе си. До XIX в. херменевтиката се занимава с тълкуване и разясняване на библейски и юридически текстове и се определя като "романтическа херменевтика". Неин ярък представител е Фридрих Шлайермахер. През ХХ в. в съдържанието на херменевтиката се добавят нови етически параметри - Ханс - Георг Гадамер я разглежда като своеобразен сблъсък между посланията от миналото и ценностната система на настоящето. При осъществяване на прехода на дадена литературна творба от една епоха в друга се внасят нови елементи в интерпретацията на нейното съдържание, които не са били предвидени от автора. По метода на ретроспекцията миналото формира и развива настоящето, когато е налице здрава взаимовръзка между отделните исторически периоди. След XIX в. обект на херменевтиката са не само литературни текстове, но и всичко, което може "да бъде разбрано" - предметите и явленията от обективната реалност, които са значими за личноста, също подлежат на интерпретативен анализ. 

По подобие на херменевтиката, екзегетиката също се занимава с интерпретативния аспект на различни библейски, юридически и исторически текстове с цел тяхното разясняване и правилното  им разбиране. В етимологичен аспект наименованието "екзегетика" произхожда от гръцкото "exegoami", което е семантичен аналог на "разясняване", "тълкуване". Двете богословски дисциплини, екзегетика и херменевтика, притежават аналогична семантика и са взаимнозаменяеми понятия в контекста на научния анализ.

Митичното мислене представлява умението на човек да изгражда и пресъздава представите си за обективната действителност, посредством система от образи. Те са митотворчески по съдържание и примитивно-реалистични по структура. Въпреки че митичното мислене е конкретно и образно, в неговите характеристики са налице множество специфики, свързани с невъзможността за разграничаване на обекта от субекта, думата от образа, материалното от духовното, статичното от динамичното. При интерпретацията на съдържанието на даден предмет или явление съществено значение имат неговите атрибути, както и приложението му в ежедневната битовистична дейност. Митичното мислене не протича по логиката на причинно-следствените връзки и се различава от мисленето на съвременния човек. При него и пространството, и времето са овеществени - пространството се отъждествява с предмет (часовник), а времето протича чрез отброяването и наслагването на пространствени отрязъци.

Статията е в процес на разработване!

 

Рекламa

Последни творби

Синьо огледало

News image

"Очистих се, защото направих добро на най-лошия."  /Елин Пелин, "Огледалото на свети Христофор"/ "Огледало, отразяващо всекиму своето." /Йеронимус Бош/  В митологичната система на древните българи огледалото е един от...

Последни картини | Ваня Никитова | Tuesday, 1 August 2017

Продължава...

More in: Последни картини

100%
-
+
1
Show options
"Свещеният хляб"

0.00 Лв.
Таликтрум / Обичниче
Таликтрум / Обичниче
150.00 Лв.
"Синьо огледало"

275.00 Лв.
"Сънят на пеперудата"

280.00 Лв.
Азиатски натюрморт
Азиатски натюрморт
0.00 Лв.
Св. Трифон Зарезан
Св. Трифон Зарезан
280.00 Лв.

Разпятие Христово
Разпятие Христово
280.00 Лв.
Спасовден (Възнесение Х-во)
Спасовден (Възнесение Х-во)
500.00 Лв.

Св. Василий Великий
Св. Василий Великий
0.00 Лв.

Св. Св. Кирил и Методий
Св. Св. Кирил и Методий
260.00 Лв.

Натюрморт "Екзотика"
Натюрморт
0.00 Лв.
Настроение
Настроение
330.00 Лв.

Пейзаж „Хармония”
Пейзаж „Хармония”
800.00 Лв.

Триумфът на люляка
Триумфът на люляка
800.00 Лв.

Натюрморт "Романтика"
Натюрморт
0.00 Лв.

Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на бисквитки.